Stacje wielosegmentowe

Konstrukcja stacji MAMRY umożliwia budowę obiektów złożonych z wielu pojedynczych segmentów i stworzenie dzięki temu układu dostosowanego do potrzeb Klienta. Stacje wielosegmentowe są budowane wówczas, gdy istnieje potrzeba zainstalowania urządzeń, których wielkość przekracza maksymalne gabaryty wewnętrzne pojedynczego segmentu stacji albo występuje problem z transportem segmentu o określonych rozmiarach i jest konieczność podziału stacji na kilka zestawów transportowych.

Liczba pojedynczych segmentów, ich gabaryty oraz budowa jest uzależniona od aparatury, jaka będzie zainstalowana wewnątrz, przy czym należy pamiętać, że maksymalna wielkość pojedynczego segmentu nie może przekraczać wartości podanej w danych technicznych.

W zależności od potrzeb, wewnątrz stacji MAMRY mogą być zainstalowane następujące urządzenia:
  • rozdzielnice SN
  • transformator/ transformatory o mocy do 1600 kVA każdy
  • rozdzielnice nn
  • baterie kondensatorów
  • agregaty prądotwórcze
  • baterie akumulatorów
  • inne (np. tablice licznikowe, pulpity sterownicze, itp.)
Typ urządzeń stosowanych w stacjach wielosegmentowych jest opisany na podstronie dotyczącej wyposażenia, nie wyklucza to jednak zastosowania innej aparatury zgodnej z wymogami Klienta. W celu koniecznych uzgodnień prosimy o kontakt z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych Sprzedaży ZPUE.

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń w wielosegmentowej stacji MAMRY przedstawiają rys. 6 i 7.

Rys.6 Przykładowa stacja dwusegmentowa MAMRY

Rys.7 Przykładowa stacja MAMRY zbudowana z pięciu segmentów (rzut z góry)

Przykładowe ustawienie rozdzielnicy SN DRAWA oferowanej przez ZPUE Elektromontaż Poznań w stacji wielosegmentowej MAMRY przedstawia fot. 4.

fot4.jpg
Fot.4 Rozdzielnica SN DRAWA w stacji wielosegmentowej MAMRY

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.