Posadowienie

Posadowienie stacji MAMRY powinno zostać wykonane zgodnie z projektem. Miejsce przeznaczone pod zabudowę powinno zostać odpowiednio przygotowane. Stacje MAMRY nie powinny stać w miejscach narażonych na podmakanie, zalewanie, osiadanie terenu lub inne czynniki wpływające niekorzystnie na stabilność i prawidłową pracę urządzeń. Teren, na którym ustawiana będzie stacja, powinien być odwodniony, zmeliorowany.

  1. Pierwszą czynnością jest sporządzenie wykopu pod fundament stacji. Głębokość wykopu powinna wynosić ok. 1 m (rys. 5). Szerokość i długość wykopu zależy od gabarytów stacji. Przyjmuje się, że odległość od ścianki fundamentu do obrzeża wykopu powinna wynosić ok. 0,5 m. Wykop powinien być wykonany w taki sposób, aby nie następowało osuwanie się ścian (ściany powinny być pod kątem ok. 45°).
  2. Jeżeli nie istnieje odpowiedni uziom, do którego może być podłączony system połączeń ochronnych stacji i punkt gwiazdowy transformatorów, zaleca się na dnie wykopu ułożyć uziom otokowy.
  3. Kolejnym etapem jest sporządzenie i zagęszczenie podsypki o grubości ok. 200 mm z piasku gruboziarnistego.
  4. Na tak przygotowane podłoże może być ustawiony fundament stacji, który musi zostać wypoziomowany. Niewypoziomowanie stacji pociąga za sobą niebezpieczeństwo nieprawidłowo działających mechanizmów w zainstalowanych w stacji urządzeniach (np. trudności w zamykaniu/otwieraniu drzwi rozdzielnic).
  5. Wprowadzenie kabli powinno być wykonane przy użyciu materiałów odpowiednich do układanych kabli. Przepusty są wykonywane indywidualnie dla danej ilości i typu kabli, określonych w specyfikacji Klienta. Sposób wprowadzania i uszczelniania kabli określony jest w DTR, odpowiedniej dla danego obiektu.
  6. Po ustawieniu fundamentu i wprowadzeniu kabli należy wypełnić pozostałą część wykopu piaskiem gruboziarnistym.
  7. Na przygotowany fundament należy ustawić korpus stacji (rys. 1A, 1B).
  8. Jeżeli wprowadzenie urządzeń (rozdzielnice, transformatory i in.) ma być wykonane przez dach, wówczas należy wprowadzić te urządzenia przy pomocy dświgu o odpowiedniej nośności.
  9. Następnie należy założyć i przykręcić dach do korpusu stacji.
  10. Ostatnią czynnością jest połączenie uziomu z odpowiednimi zaciskami probierczymi stacji.
W przypadku stacji złożonej z kilku segmentów, posadowienie wykonuje się analogicznie jak stacji jednosegmentowej.
Jeżeli warunki terenowe uniemożliwiają wykonanie standardowego posadowienia, istnieje możliwość wykonania posadowienia nietypowego dostosowanego do potrzeb Klienta.

Rys.5 Posadowienie stacji MAMRY
Zobacz rysunek

System transformatorowych stacji kontenerowych w obudowie betonowej MAMRY


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.