Montaż rozdzielnicy

Montaż rozdzielnic NAREW polega na:

1. Ustawieniu zestawów transportowych w miejscu ich instalowania zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym rozdzielni,
2. Zamocowaniu zestawów transportowych do elementów konstrukcyjnych rozdzielni zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu rozdzielnicy,
3. Skręceniu zestawów transportowych ze sobą,
4. Skręceniu szyn zbiorczych,
5. Skręceniu głównej szyny uziemiającej,
6. Wykonaniu połączenia głównej szyny uziemiającej rozdzielnicy z uziemieniem obiektu,
7. Wykonaniu połączeń obwodów pomocniczych pomiędzy zestawami transportowymi,
8. Wykonaniu podłączeń zewnętrznych obwodów głównych i pomocniczych,
9. Zamontowaniu aparatury zdemontowanej na czas transportu,
10. Wprowadzeniu do pól członów ruchomych.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym rozdzielni oraz zgodnie z instrukcją montażu rozdzielnicy.

Na rysunku 3 pokazano widok dna pojedynczego pola rozdzielnic NAREW. Zaznaczono tam otwory do mocowania rozdzielnicy do podłoża. Mocowania można wykonać śrubami M12 (nie wchodzą w zakres dostawy) wkręcanymi w nagwintowane elementy zabetonowane w podłożu lub za pomocą kotwi fundamentowych zamocowanych w podłożu.

tabela_narew_08_1.png


Rys.3. Przykładowe dno pojedynczego pola rozdzielnicy NAREW

Przed włączeniem rozdzielnicy do eksploatacji należy przeprowadzić prace pomiarowo-regulacyjne. 

System bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia NAREW


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.