Montaż rozdzielnicy

Montaż rozdzielnic DRAWA polega na:
  1. Ustawieniu zestawów transportowych w miejscu ich instalowania zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym rozdzielni,
  2. Zamocowaniu zestawów transportowych do elementów konstrukcyjnych rozdzielni zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu rozdzielnicy
  3. Skręceniu zestawów transportowych ze sobą
  4. Skręceniu szyn zbiorczych
  5. Skręceniu głównej szyny uziemiającej
  6. Wykonaniu połączenia głównej szyny uziemiającej rozdzielnicy z uziemieniem obiektu
  7. Wykonaniu połączeń obwodów pomocniczych pomiędzy zestawami transportowymi
  8. Wykonaniu podłączeń zewnętrznych obwodów głównych i pomocniczych
  9. Zamontowaniu aparatury zdemontowanej na czas transportu.
Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym rozdzielni oraz zgodnie z instrukcją montażu rozdzielnicy. Przed włączeniem rozdzielnicy do eksploatacji należy przeprowadzić prace pomiarowo-regulacyjne. Na rysunku 8 pokazano widok dna pojedynczego pola rozdzielnicy DRAWA, w którym przewidziano otwory do wprowadzenia trzech jednożyłowych kabli.

Na rysunku 9 pokazano wielkość otworu do wprowadzenia kabli z kanału kablowego (wielkość otworu bez zaślepek dna).
 
RYS_8.jpg 
Rys. 8. Dno rozdzielnic DRAWA

RYS_9.jpg 
Rys. 9. Wielkość otworu do wprowadzenia kabli do rozdzielnic DRAWA

Na rysunku 10 pokazano otwory w dnie przeznaczone do mocowania rozdzielnicy DRAWA do podłoża. Mocowanie można wykonać śrubami M12 (nie wchodzą w zakres dostawy) wkręcanymi w nagwintowane elementy zabetonowane w podłożu lub za pomocą kotwi fundamentowych zamocowanych w podłożu.

RYS_10.jpg 
Rys. 10. Otwory do mocowania rozdzielnic DRAWA do podłoża
 
 

System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.