Bezpieczeństwo obsługi

Wysoka jakość wykonania i system niezawodnych blokad powodują, że obsługa i eksploatacja rozdzielnic DRAWA odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Nie zwalnia to jednak od przestrzegania zasad określonych w przepisach eksploatacji i instrukcjach obsługi oraz kierowania do prac eksploatacyjnych odpowiednio przeszkolonego personelu.

Należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na drzwiach pól rozdzielczych. Wymianę, naprawę, konserwację aparatów, izolatorów oraz szyn można przeprowadzać tylko w stanie beznapięciowym, po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy. Wszelkie prace w przedziałach szyn zbiorczych mogą być wykonywane w stanie beznapięciowym przy zamkniętych uziemnikach szyn zbiorczych (jeżeli takie istnieją w rozdzielnicy) lub założonych uziemiaczach przenośnych.

Należy pamiętać o odpowiedniej kolejności manewrowania aparatami i elementami rozdzielnic. Przy wszystkich operacjach łączeniowych należy unikać nadużywania siły fizycznej, aby nie doprowadzić do wyłamania blokad i wykonania niedopuszczalnych operacji.


System małogabarytowych wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia DRAWA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.