Projektowanie

PROJEKTOWANIE ROZDZIELNIC ODRA

Projekt techniczny powinien zawierać takie elementy jak:
 1. Schemat strukturalny rozdzielnicy
 2. Elewację rozdzielnicy
 3. Ustawienie rozdzielnicy
 4. Schematy obwodów pomocniczych
 5. Zestawienie aparatów
 6. Rozmieszczenie aparatów
 7. Wykaz tabliczek opisowych
 8. Inne materiały.

Ad 1. Schemat strukturalny powinien przedstawiać:
 1. Kolejność pól w widoku od przodu rozdzielnicy
 2. Połączenia obwodów głównych rozdzielnicy
 3. Wyposażenie poszczególnych pól rozdzielnicy
 4. Przeznaczenie poszczególnych pól
 5. Typy i podstawowe dane techniczne aparatów obwodów głównych 
 6. Połączenia rozdzielnicy z zewnętrznymi obwodami siłowymi.

Dodatkowo należy podać następujące informacje:
 1. Rodzaj sieci i znamionowe napięcie robocze
 2. Moc zwarciową obliczeniową
 3. Prąd udarowy obliczeniowy
 4. Napięcie i rodzaj prądu obwodów pomocniczych
 5. System ochrony od porażeń
 6. Kolejny nr pola rozdzielnicy, nr karty katalogowej
 7. Przeznaczenie pól i przynależność do sekcji (dla umożliwienia wykonania opisu pól).
 
W przypadku zasilania rozdzielnicy z sieci energetyki, należy załączyć warunki techniczne przyłączenia.

Ad 2. Elewacja rozdzielnicy

Rysunek elewacji rozdzielnicy powinien być wykonany na podstawie informacji zawartych na kartach katalogowych i uzupełniony widokiem aparatów zainstalowanych na drzwiach wnęk sterowniczych.

Ad. 3 Ustawienie rozdzielnicy

Rysunek ustawienia rozdzielnicy powinien ukazywać usytuowanie rozdzielnicy, poszczególnych jej sekcji w pomieszczeniu, połączenia szynowe pomiędzy rozdzielnicą, jej sekcjami a innymi urządzeniami, konstrukcje wsporcze oraz inne elementy przewidziane w komplecie dostaw z rozdzielnicą. Na rysunku 3 przedstawiono ustawienie przyścienne rozdzielnic ODRA.

Zobacz rysunek: Ustawienie przyścienne rozdzielnic ODRA

Ad. 4 Schematy obwodów pomocniczych

Schematy obwodów pomocniczych powinny zawierać obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiarów, automatyki, telemechaniki, algorytmy działania urządzeń sterowniczych i zabezpieczeniowych.
 
Powinny również ukazywać połączenia wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi polami rozdzielnicy oraz połączenia zewnętrzne, a także zawierać tabele nastaw zabezpieczeń.

Ad 5. Zestawienie aparatów

Zestawienie aparatów powinno zawierać ilość, typ i szczegółowe dane techniczne, zgodne z katalogami producentów.

Ad. 6 Rozmieszczenie aparatów
 
Projekt techniczny powinien zawierać rysunki rozmieszczenia aparatury w tych przedziałach oraz na drzwiach tych przedziałów. W przypadku braku takich rysunków producent dokona rozmieszczenia aparatów według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
 
Ad. 7 Wykaz tabliczek opisowych

Wykaz tabliczek opisowych powinien zawierać treść napisów, wymiary tabliczek oraz ewentualne wymagania w zakresie materiału.

Ad. 8 Inne materiały

W przypadku dostawy z rozdzielnicą innych elementów należy dołączyć niezbędne dane, rysunki montażowe, konstrukcyjne itp.
 
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.