Montaż rozdzielnicy

Montaż rozdzielnic ODRA polega na:

  1. Ustawieniu zestawów transportowych w miejscu ich instalowania zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym rozdzielni
  2. Zamocowaniu zestawów transportowych do elementów konstrukcyjnych rozdzielni zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu rozdzielnicy
  3. Skręceniu zestawów transportowych ze sobą
  4. Skręceniu szyn zbiorczych
  5. Skręceniu głównej szyny uziemiającej
  6. Wykonaniu połączenia głównej szyny uziemiającej rozdzielnicy z uziemieniem obiektu
  7. Wykonaniu połączeń obwodów pomocniczych pomiędzy zestawami transportowymi
  8. Wykonaniu podłączeń zewnętrznych obwodów głównych i pomocniczych
  9. Zamontowaniu aparatury zdemontowanej na czas transportu
  10. Wprowadzeniu do pól członów wysuwnych.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym oraz zgodnie z instrukcją montażu rozdzielnicy.

Na rysunku 2 pokazano widok dna pojedynczego pola rozdzielnicy ODRA. Zaznaczono tam otwory do mocowania rozdzielnicy do podłoża. Mocowania można wykonać śrubami M12 (nie wchodzą w zakres dostawy) wkręcanymi w nagwintowane elementy zabetonowane w podłożu lub za pomocą kotew fundamentowych zamocowanych w podłożu. Przed włączeniem rozdzielnicy do eksploatacji należy przeprowadzić prace pomiarowo-regulacyjne.

Zobacz rysunek: Przykładowe dno pola rozdzielnicy ODRA

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.