Bezpieczeństwo obsługi

Wysoka jakość wykonania, dwuczłonowość i system niezawodnych blokad powodują, że obsługa i eksploatacja rozdzielnic ODRA odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa. 

Nie zwalnia to jednak od przestrzegania zasad określonych w przepisach eksploatacji i instrukcjach obsługi oraz kierowania do prac eksploatacyjnych odpowiednio przeszkolonego personelu. Należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na drzwiach pól rozdzielczych. 

Wymianę, naprawę, konserwację aparatów, izolatorów oraz szyn można przeprowadzać tylko w stanie beznapięciowym, po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy. Wszelkie prace w przedziałach szyn zbiorczych mogą być wykonywane w stanie beznapięciowym przy zamkniętych uziemnikach szyn zbiorczych (w polach pomiarowych). 

Należy pamiętać o odpowiedniej kolejności manewrowania aparatami i elementami rozdzielnic. Przy wszystkich operacjach łączeniowych należy unikać nadużywania siły fizycznej, aby nie doprowadzić do wyłamania blokad i wykonania niedopuszczalnych operacji.
 

System przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia ODRA 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.