Sytuacja finansowa

Jesteśmy partnerem o silnej pozycji finansowej

Jesteśmy częścią firmy Elektromontaż Poznań S.A., której kapitał zakładowy wynosi dzięki prywatyzacji kapitałowej ponad 54 mln PLN.

W celu zabezpieczenia należytego wykonania umów oferujemy naszym Klientom gwarancje banków o światowej renomie, do wysokości 30 mln PLN.

Spółka nie korzysta z kredytów i charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością finansową, która utrzymuje się przez kolejne lata głównie za sprawą stabilnych aktywów finansowych w różnej postaci.

Systematycznie spada udział należności przeterminowanych, który wynosi obecnie kilkanaście procent należności ogółem. Spółka terminowo reguluje zobowiązania z tytułu podatków, ZUS oraz wobec dostawców towarów.


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.